Postanowienia ogólne.

 1. Kozienicka Karta Mieszkańca zwana dalej „KKM” upoważnia uprawnionego posiadacza KKM, zwanego dalej „Beneficjentem” do korzystania z oferowanych przez Organizatora Programu KKM – Urząd Miejski w Kozienicach, ul. Parkowa 5, ulg i zwolnień.
 2. KKM potwierdza uprawnienia Beneficjenta do korzystania z ulg i zwolnień aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie KKM, zwanych dalej Partnerami Programu.
 3. KKM wydawana jest w formie plastikowej zindywidualizowanej, imiennej karty według wzoru określonego przez Organizatora Programu.
 4. Beneficjentem może być wyłącznie osoba, która spełnia warunki jej otrzymania (pkt. II.1 Regulaminu) i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. KKM jest własnością Organizatora Programu i wydawana jest Beneficjentowi nieodpłatnie na okres 3 lat. Okres ważności KKM nie jest tożsamy z pierwotnym okresem na jaki została wydana KKM.
 6. W razie zagubienia, utraty karty lub jej zniszczenia duplikat wydaje się za opłatą w wysokości 10 zł. W przypadku zmiany danych osobowych duplikat KKM wydawany jest nieodpłatnie.
 7. Aktualna informacja o punktach obsługi Programu dostępna będzie na stronie internetowej karta.kozienice.pl oraz na tablicach informacyjnych i materiałach reklamujących Program.
 8. Administratorem danych osobowych, gromadzonych wyłącznie w związku z realizacją Programu jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5.
 9. Osoba przystępująca do Programu oraz Beneficjent zobowiązana jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Programu. Beneficjentowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści gromadzonych i przetwarzanych  jego danych osobowych.

Warunki wydawania KKM.

 1. Do otrzymania KKM uprawnieni są:
  1. każdy mieszkaniec Gminy Kozienice, który: rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem stałego zamieszkania jest Gmina Kozienice
  2. członkowie rodziny osoby wymienionej w pkt. a, nieuzyskujący dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem stałego zamieszkania jest Gmina Kozienice: współmałżonek, dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia, zaś kontynuujący naukę do 25. roku życia
 2. Wnioski o wydanie KKM oraz dystrybucja KKM prowadzona jest:
  1. w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5 na parterze, (składanie wniosków, wydawanie kart)
 3. KKM wydawana jest na podstawie wniosku, którego wzór określa Organizator Programu.
 4. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu:
  1. dokument tożsamości (do wglądu),
  2. pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Kozienicach (zawierającą prezentatę - pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną - wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie Gminy Kozienice i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3,( jako załącznik do wniosku),
  3. w przypadku osób uczących się powyżej 18 roku życia i kontynuujących naukę do 25 roku życia - dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument) - do wglądu.

Odbiór KKM następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę, która zobowiązana jest do weryfikacji swojej tożsamości na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Odbiór KKM osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę - rodzica lub opiekuna prawnego.

Zasady użytkowania KKM.

 1. Beneficjentom przysługują wyłącznie ulgi i zwolnienia aktualnie obowiązujące i wskazane w wykazie opublikowanym na stronie internetowej Organizatora Programu.
 2. Warunkiem do skorzystania z ulg i zwolnień jest:
  1. posiadanie ważnej KKM z aktualnymi danymi osobowymi,
  2. okazanie KKM na każde żądanie przedstawicieli/pracowników Partnerów Programu.
 3. Ulgi i zwolnienia mają zastosowanie do obowiązujących cen biletów normalnych i ulgowych i nie łączą się z innymi ulgami i zwolnieniami obowiązującymi u Partnerów Programu.
 4. W razie wątpliwości co do tożsamości osoby okazującej KKM przedstawiciele Partnerów Programu mają prawo żądać od Beneficjenta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. W przypadku posługiwania się KKM przez nieuprawnioną osobę, przedstawiciel Partnera Programu ma prawo zatrzymać KKM. Wówczas KKM zostaje niezwłocznie przekazana do Organizatora Programu.
 6. Beneficjent KKM zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora Programu o każdorazowym:
  1. zagubieniu KKM,
  2. utraty uprawnień do posiadania KKM,
  3. trudności technicznych z odczytaniem KKM.
 7. KKM ma charakter zindywidualizowany i nie może być użyczana lub udostępniana innym osobom. Użytkownik KKM zobowiązany jest do ochrony KKM przed jej utratą lub zniszczeniem.
 8. Organizator Programu unieważnia/blokuje KKM w sytuacji:
  1. utraty uprawnień do posiadania KKM,
  2. stwierdzenia faktu korzystania lub próby skorzystania z KKM przez osoby nieuprawnione
  3. nieprzestrzegania przez użytkownika KKM postanowień niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe.

 1. Beneficjent w sytuacji zmiany okoliczności stanowiących podstawę otrzymania KKM (pkt II.1) traci wszelkie uprawnienia wynikające z Programu, a KKM zostaje unieważniona.
 2. Organizator Programu zastrzega prawo weryfikacji uprawnień do KKM na każdym etapie.
 3. Organizator Programu, zobowiązuje się do:
  1. umieszczenia wykazu Partnerów Programu na nośnikach informacyjnych Gminy Kozienice,
  2. promowania Programu oraz Partnerów Programu na nośnikach reklamowych, w lokalnych mediach oraz środkach komunikacji elektronicznej;
  3. informowania Beneficjentów KKM o Partnerach Programu przystępujących do Programu.
 4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji Regulaminu.